Handelsbetingelser
CADtegn

Email: leon@cadtegn.dk

Telefon: 2226 4686 

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser 2019/12

 

Download PDF

1. Firma:

Nedenstående betingelser gælder samhandel med Tegnebureauet CADtegn

 

2. Aftale:

Nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser anvendes ved enhver aftale mellem kunden og Tegnebureauet CADtegn, medmindre andet er skriftligt aftalt.


3. Mangler:

Køber af Tegnebureauet CADtegns ydelser skal inden en frist på 7 dage efter levering af en ydelse, oplyse om fejl og mangler ved det leverede. Ved udbedring af fejl og mangler som er oplyst efter 7 dages fristen, eller hvis kundens oplysninger om det leverede ikke var tilstrækkeligt dokumenteret til korrekt udført arbejde, beregnes honorar efter gældende timepris. Tegnebureauet CADtegn er uden kundens samtykke, berettiget til at lade opgaven udføre ved brug af underleverandør. Underleverandør vil være underlagt de samme tavshedsbestemmelser som Tegnebureauet CADtegn.


4. Første opgave:

Sammen med opgavens løsning (Tegning mv.) fremsendes faktura med betalingsbetingelserne netto kontant med 8 dages betalingsfrist. Først når betaling er registreret, er opgaveløsningen købers ejendom.

BEMÆRK: Ny opgave påbegyndes ikke, før betaling er registreret for den første opgave.

Betalingsbetingelser for efterfølgende opgaver vil være som angivet i punkt 5.


5. Betalingsbetingelser:

  • Ved bestilt konsulentarbejde som tegneassistance:           Betaling 14 dage netto fra fakturadato.
  • Ved bestilt arbejde som inkluderer producerede emner:    Betaling i 2 rater. Første rate ved bestilling, anden rate ved levering.

Producerede emner er altid tilpasset den givne ordre, og er dermed specialvare. Fortrydelse af ordre kan ikke imødekommes efter betaling af første rate, eller hvis produktion er sat i gang.

 

Først efter registreret betaling, kan ydelsens fulde indhold frigives til kunden, herunder brugsret og ejendomsret. Ved aftale om ydelser som ikke fremgår af ordrebekræftelsen, beregner Tegnebureauet CADtegn honorar på timebasis.


6. Betaling

Betaling kan ske via Bankindbetaling eller Mobile Pay. I alle tilfælde fremsendes faktura med alle relevante oplysninger.


7. Timepris

Ring eller skriv for at få oplyst gældende timepris. Der kan ved større og/eller længerevarende projekter aftales en timepris med rabat. Hvis betalingsfrist ikke overholdes vil rabat blive annulleret, og ny faktura tilsendes som udligner forskellen på rabatpris og ordinær timepris.

 

8.Rykker / Privatkunder:

Ved udsendelse af rykker, beregner Tegnebureauet CADtegn kr. 100,00 pr rykker. Der vil derudover blive pålagt et administrationsgebyr på kr. 100,00. Renter vil også blive pålagt, og der forrentes det skyldige beløb med 8,05 % pr. år, regnet fra forfaldsdato.

 

8a.Rykker / Erhvervskunder:

Ved udsendelse af rykker, fakturerer Tegnebureauet CADtegn et kompensationsbeløb på kr. 310,00 pr overskreden faktura. Dertil kommer normalt rykkergebyr på kr. 100,00 pr rykker. Renter vil også blive pålagt, og der forrentes det skyldige beløb med 8,05 % pr. år, regnet fra forfaldsdato. Efter 2. rykker vil fordringen blive overdraget til retslig inkasso. De derved påløbne omkostninger vil blive pålagt kunden.

 

9.Forceret arbejde:

Ved forceret arbejde eller når særlige hensyn taler derfor, bliver der tillagt 25 % til den normale timepris. Der vil altid blive varskoet om tillæg / forceret arbejde.


10. Ophavsret:

Tegnebureauet CADtegn bevarer samtlige rettigheder til alt udført arbejde indtil frigørende betaling udløser elektronisk levering af produkterne.


11. Ansvarsbegrænsning og ansvarsfraskrivelse:

Risikoens overgang. Tegnebureauet CADtegn fraskriver sig ethvert ansvar for skade opstået direkte eller indirekte ved kundens eller tredjemands benyttelse af den leverede ydelse. Tegnebureauet CADtegn indestår ikke for lovligheden eller lødigheden af det af kunden bestilte produkt. Dog vil Dansk lovgivning altid være gældende, og Tegnebureauet CADtegn kan og vil ikke gå på kompromis af denne. Tegnebureauet CADtegn kan ikke gøres ansvarlig for krænkelse af rettigheder, ophavsret, plagiat fremstilling, eller lignende krænkelser i forbindelse med bestilte ydelser fra kunden.


12. Backup og Virus kontrol:

Tegnebureauet CADtegn forpligtiger sig til at foretage backup af ydelsen i rimeligt omfang. Backup vil blive opbevaret i mindst 2 år, med mindre andet aftales. Tegnebureauet CADtegn vil yde rimelige bestræbelser på at beskytte produktet og leverancen mod virus ved brug af anerkendte antivirusprogrammer. Tegnebureauet CADtegn´s ansvar for virusangreb af enhver art på ethvert udstyr bortfalder ved overdragelse af leverancen.

 

Computere og backupmedier er beskyttet bag professionelt alarmanlæg. Hvis det trods alle sikkerhedsforskrifter lykkedes uindbudte personer at trænge ind til fortrolige data, vil det blive betragtet som Force majeure. I dette tilfælde vil underskrevne fortroligheds erklæringer bortfalde.


13. Force majeure

Tegnebureauet CADtegn´s forpligtigelser til opfyldelse af aftalen med kunden bortfalder, i det omfang at ekstraordinære omstændigheder umuliggør opfyldelse af de i aftalen aftalte ydelser, som Tegnebureauet CADtegn ikke ved aftalens indgåelse med rimelighed kunne eller burde have undgået eller overvundet. Dette gælder blandt andet naturkatastrofer, krig, strejke, lockout, sabotage, brand, vandskade, eksplosion mv. Møder en underleverandør en sådan opfyldelseshindring, fritages Tegnebureauet CADtegn tillige for forpligtigelse til opfyldelse af aftalen.


14. Lovvalg og værneting

Enhver tvist vedrørende opfyldelse af aftalen mellem kunden og Tegnebureauet CADtegn skal afgøres efter dansk lovgivning.

Værneting for en eventuel retssag vedrørende denne aftale er Retten i Nykøbing F.

Kontakt  : Leon franck

Telefon   : 2226 4686

Facebook link

Om         : Tegnebureauet CADtegn

Adresse  : Tromnæsvej 4

                  4800 Nykøbing F.

CVR        : 2639 9483

Copyright @ All Rights Reserved

Tegnebureauet CADtegn 2019

Denne hjemmeside benytter cookies til at analysere trafik og måle effektiviteten af vores kampagner. Læs vores cookiepolitik for at få flere oplysninger om cookies, og hvordan du slår dem fra. Ved at klikke "Acceptér", samtykker du til brugen af cookies.

Læs mere
Godkend